Ważniejsze publikacje

Zapraszam do przeczytania artykułów i zagłębienia się w problematykę rozwoju obszarów funkcjonalnych na przykładzie Aglomeracji Wałbrzyskiej, WrOF itp. Zachęcam również do zapoznania się z rozwojem infrastruktury turystycznej na przykładach wybranych szlaków turystycznych oraz z problematyką współpracy w obszarze Dolnego Śląska.

Ważniejsze artykuły:

AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA JAKO OBSZAR KSZTAŁTOWANIA SIĘ WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ W ŚWIETLE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I WSTĘPNYCH BADAŃ OPINII SPOŁECZNEJ, PWN, Kraków 2015
http://skpzk.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1207:no-161-2014&catid=84:wydania&Itemid=210

The Role of Culture Tourism at Border Zones in Shaping Neighbourhood Relations, 3 Tom, Cultural Heritage and Security in Europe –„Ours-Yours-Shared” Uniwersytet Opolski, Opole 2014
http://www.partnerstwowschodnie.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Open-Europe_3.pdf

Commercialisation of tourist products. The case of the Cisterician Trail in Poland, [w:]Tourism role in the regional economy. Regional tourism product – theory and practice, (red.) J. Wyrzykowski, J. Marak, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Szlak św. Jakuba jako markowy produkt turystyczny na Dolnym Śląsku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 738 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI nr 4(20), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 201-213
http://www.wzieu.pl/zn/738/ZN_738.pdf

Gospodarka turystyczna w Unii Europejskiej [w:] Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym,(red.) J. Wyrzykowski, J. Marak, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Zielone Szlaki Greenways jako produkt turystyczny, Zeszyty Naukowe Nr 590, Ekonomiczne problemy usług Nr 52, Szczecin 2010, s. 475-483.
http://www.wzieu.pl/zn/590/ZN_590.pdf

Transgraniczne szlaki turystyczne jako element wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i antropogenicznego na przykładzie Via Montana, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Wydział Turystyki w Kłodzku, Kłodzko – 18 czerwca 2008 .

Possibility of using European Funds in tourism activation in Middle and East Europe, (w:) CONDITIONS OF THE FOREIGN TOURISM DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, University of Wrocław Institute of Geography and Regional Development Department of Regional and Tourism  Geography,  Volume 10, University of Wroclaw 2008,  s. 285.