Doświadczenia zawodowe

marzena

Jestem doktorem nauk technicznych  w dyscyplinie architektura i urbanistyka w specjalności planowanie przestrzenne.

Ukończyłam Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Kierunek Gospodarka Przestrzenna oraz Studia Doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej.

We wrześniu 2015 r.  na kierunku Psychologia i Pedagogika na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyłam Studia Podyplomowe ” Diagnoza, Poradnictwo, Praca Systemowa z Rodziną”.

Jestem adiunktem w Katedrze Planowania Przestrzennego w zespole prof. dr hab. inż. arch. Tadeusza Zipsera na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Swoje zawodowe doświadczenia zawdzięczam zespołowi Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego (obecnie Instytut Rozwoju Terytorialnego), a w szczególności Panu Stanisławowi Dendewiczowi – ówczesnemu dyrektorowi, Bogdanowi Mikułowskiemu, Aleksandrze Ruzikowskiej – Chmiel, Danucie Gessler oraz koleżankom i kolegom z zespołu, gdzie w profesjonalnej i życzliwej atmosferze stawiałam pierwsze moje kroki na drodze zawodowej w planowaniu regionalnym.

Na drodze naukowej i dydaktycznej jestem od 2007 r.
W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu spotkałam wspaniałych ludzi, tam też jako adiunkt rozwinęłam swój warsztat dydaktyczny i naukowy w obszarze planowania i rozwoju turystyki pod kierownictwem prof. Jerzego Wyrzykowskiego oraz prof. Janusza Maraka.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu 2013 r. uczestniczyłam  w opracowaniu i powołałam do życia w ramach autorskiego programu studiów kierunek Gospodarka Przestrzenna (inżynierskie studia I stopnia). Również przez dwa lata byłam starszym wykładowcą w PWSZ w Wałbrzychu.

Do moich zainteresowań naukowych i działalności dydaktycznej należy:
 • rozwój strategiczny regionu,
 • polityka regionalna,
 • planowanie w obszarach funkcjonalnych,
 • planowanie przestrzenne,
 • gospodarka przestrzenna,
 • wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rozwoju turystyki w regionach,
 • regionalny produkt turystyczny,
 • strategia destynacji turystycznej,
 • usługi biur podróży,
 • zagospodarowanie turystyczne,
 • polityka turystyczna.
Projekty w jakich brałam udział na przestrzeni kilku ostatnich lat:
 • Byłam członkiem w Zespole Współpracy na Rzecz Wdrożeń nr 3 w Projekcie Twoja wiedza Twoja Firma Zarzuć Sieć Współpracy, kwiecień 2012 – wrzesień 2013.
 • Jako uczestnik branży turystycznej uczestniczyłam w projekcie pt.” Promujemy Polskę Razem”, Działanie 6.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Promowanie turystycznych walorów Polski” Projekt Promujmy Polskę Razem 2009-2015.
  Celem Projektu było wsparcie i wzmocnienie działalności promocyjnej Polski we współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz promocji kraju na świecie, zwiększenie skuteczności efektywności działań marketingowych na rzecz promocji polskiej turystyki. Projekt był spójny z celami operacyjnymi określonymi w trzecim obszarze priorytetowym dokumentu rządowego Ministerstwa Sportu i Turystyki „Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 roku” pt. „Zwiększenie efektywności działań marketingowych w turystyce”.
 • Również byłam menedżerem projektu badawczego pt.: „Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 na potrzeby realizacji Projektu (nr umowy UDA-POKL.08.01.02-02-065/08-00) realizowanego w latach 2009 – 2011.
Ważniejsze wyróżnienia i nagrody:

Nagroda II stopnia przyznana przez Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki w 2003 r. dla zespołu autorskiego WBU we Wrocławiu (Obecnie Instytut Rozwoju Terytorialnego) za opracowanie „Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w granicach woj. dolnośląskiego”, gdzie byłam autorem problematyki uwarunkowań i kierunków rozwoju turystyki.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*